Vi har dessverre ingen distribusjon fra Drammen per nå. Gå til oslovedsentral.no i stedet.
15. juli 2024

Kjøpsvilkår og returvilkår (salgsbetingelser) Drammen Vedsentral (Norsk Vedsentral AS)

Partene

Selger: Norsk Vedsentral AS
Kontaktadresse: Torggata 72, 2317 Hamar
E-post: kontakt@norskvedsentral.no
Organisasjonsnummer: NO 925 817 899 MVA
Kjøper er personen som gjør bestilling av produkter og/eller tjenester.

Bestilling

Når kjøper har fullført bestillingen sender selger ordrebekreftelse til kjøpers e-postadresse, med informasjon om bestilte produkter, pris, leveringsdato og -tidsrom, leveringsadresse, og betalingsmetode.
Hvis ordrebekreftelsen viser feil i registreringen av bestillingen, skal kjøper ta kontakt med selger.

Levering

For hver ordre avtales leveringsdato og -tidsrom. Fraktpris har et minimumsnivå med et tillegg per kolli som overstiger et visst antall. Fraktpris framgår av bestillingsskjemaet.
Selger tilbyr bæretjeneste når dette er tilgjengelig. Kjøper kan velge å bestille dette som en tilleggstjeneste. Pris for ulike varianter av bæretjeneste framgår av bestillingsskjemaet.

Priser

Priser på produkter og tjenester framgår i nettbutikken, De er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift.
Totalprisen, og priser for alle produkt(er) og tjenester som bestilles framgår i nettbutikken før bestillingen bekreftes av kjøper.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, bør han eller hun på rimelig måte undersøke om varer og tjenester er i samsvar med bestillingen, om varen er uskadd eller om den ellers har mangler. Hvis varen eller tjenestene ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren for oppretting eller reklamasjon.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og også før levering. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten senest innen 14 dager etter at varen er mottatt.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av dokumentasjonshensyn være skriftlig.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Returkostnader faller på kjøper. Kjøper kan velge å selv returnere varen til lager i Drammen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen i retur. Selgeren kan ikke kreve gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Betaling

Kjøpesummen kan etter kjøpers eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard), eller Vipps.

Forbehold

Selger reserverer seg for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.